RT Reading Test

   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ : เตรียมความพร้อมในการทดสอบความสามารถอ่านออกของผู้เรียน RT : Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967