NT : Nationaltest

  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ : เตรียมความพร้อมในการสอบวัดความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT : Nationaltest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967