พิธีไหว้ครู

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
     โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติต่อๆกันมาแต่โบราณ เพราะครู คือผู้จุดดวงประทีปทางปัญญาให้แก่ศิษย์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ อ่อนน้อม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967