ตรวจเยี่ยมก่อนเปิดเรียน

   วันที่ 15 มิถุนายน 2563
       ผู้อำนวยการวาสนา แม้นญาติ และรองผู้อำนวยการ จินตนา ภูจอมจิตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้ต้อนรับคณะติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดย นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะจากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

      ในนามโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงขอขอบพระคุณทุกท่าน ในการออกตรวจเยี่ยมติดตาม ให้กำลังใจ และสร้างความมั่นใจว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงมีความพร้อม สามารถเปิดเรียนได้ใน วันที่ 1 ก.ค.2563 นี้ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967