จัดการสอบ Pre O-Net

วันที่ 15 มกราคม 2563
   ผู้บริหารมอบหมาย ให้ฝ่ายวิชาการ จัดการสอบ Pre O-Net ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบ O-Net เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการสอบ คุ้นเคยกับข้อสอบที่วัดการคิดวิเคราะห์ ในรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย และเป็นการนำผลการสอบของนักเรียนมาวิเคราะห์ เพื่อนำผลการสอบไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไข ก่อนการสอบ O- Net ของปีการศึกษา 2562


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967