กิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิต

    กิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิต ส่งเสริมความถนัดและความสามารถพิเศษตามความสนใจของผู้เรียน


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967