การป้องกันการแพร่ระบาด

   ผู้บริหารประชุมครูเพื่อมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมในสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดและมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
    คณะครูร่วมแรง ร่วมใจ รับนโยบายสู่การปฏบัติ ตามมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. 2563
#หนองแวงจิ๋วแต่แจ๋ว


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967