การจัดการห้องเรียน

     คณะครูร่วมกันปฏิบัติตามแผนงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เตรียมความพร้อม การจัดการห้องเรียน ทำความสะอาด จัดห้องเรียน จัดโต๊ะนั่งเรียน เว้นระยะห่าง1.5 – 2.0 เมตร มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน/ห้อง


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967