เว้นระยะห่างบนรถ

      อีกหนึ่งมาตรการ เตรียมความพร้อมในการรับ-ส่ง นักเรียน ให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ทำฉากกั้น เว้นระยะห่างบนรถ และคัดกรองตามแนวมางปฏิบัติก่อนขึ้นรถทุกครั้ง


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967