ประชุมประจำเดือน

  วันที่ 29 มกราคม 2563
   ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ และ ท่านรองผอ.จินตนา ภูจอมจิตร พร้อมด้วยคณะครู ประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงาน สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ติดตามผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net , NT, RT และการทดสอบ อ่าน เขียน คิดเลข ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 และร่วมวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967