คัดกรอง COVID-19

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
     เปิดเรียนวันแรก ของปีการศึกษา 2563 ภายใต้วิถีใหม่ New Normal “ความปกติในรูปแบบใหม่” จัดมาตรการป้องกัน และคัดกรองก่อนเข้าสู่สถานศึกษา
      – สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
      – ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย
      – ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
      – ลงชื่อ เข้า – ออก ทุกครั้ง
      – เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
      – หลีกเลี่ยงการสัมผัส และใช้สิ่งของร่วมกัน
   ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967