พันธกิจและยุทธศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

วิสัยทัศน์  “โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ผู้เรียนรู้งานอาชีพ มีทักษะชีวิต ด้วยการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น”

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

พันธกิจที่  1  :  พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การพัฒนาความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 1.ส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้เรียนตามศักยภาพ

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่  3.  การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 1.การพัฒนาความมีระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบของนักเรียน

2.ปลูกฝังการดูแล รักษาความสะอาด

3.ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

4.ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด  กล้าแสดงออก

ยุทธศาสตร์ที่  5.  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

พันธกิจที่  2  :  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่  2. การพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

1.ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.พัฒนาครูให้มีคุณลักษณะที่ดีของครูมืออาชีพ

3.จัดหาครูให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

พันธกิจที่  3  :  ส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่  4.  การพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

พันธกิจที่  4  :  จัดหาปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่  6.  การพัฒนาสื่อ  แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่ 1.ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานที่

2.พัฒนาสื่อการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  7.  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 1.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

พันธกิจที่  5  :  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่  8.  บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

 

1.บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

2.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก