ฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

นางสาวนุษรา แก้วใสย์

นางสาวนุษรา แก้วใสย์
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ

นางฐิดาภรณ์ ชยโกมินทร์

นางฐิดาภรณ์ ชายโกมินทร์
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

นายบรรยง ลิละคร

นายบรรยง ลิละคร
ตำแหน่ง : ครู
กรรมการ

นางสาวรัชมาพร พรหมรัตน์

นางสาวรัชมาพร พรหมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
กรรมการ

สุธาสินี   ชมพูสว่าง

นางสาวสุธาสินี ชมภูสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยธุรการ
กรรมการ

นางวิไลวรรณ ทิพราช

นางวิไลวรรณ ทิพราช
ตำแหน่ง : ผช.จนท.การเงินและบัญชี
กรรมการและเลขานุการ