ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

นายสุรินทร์  ขุนศรีรักษา

นายบรรยง ลิละคร
ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอภิญญา กาสา

นางสาวอภิญญา กาสา
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการ
กรรมการ

นายณภูผา โพธิมา

นายณภูผา โพธิมา
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการ
กรรมการ

นางสุมาศ ดอนเมาไพร

นางสุมาศ ดอนเมาไพร
ตำแหน่ง : ครู
กรรมการ

นางสาวมณีรัตน์  ราชมุลตรี

นางสาวมณีรัตน์ ราชมุลตรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
กรรมการและเลขานุการ