ฝ่ายบริหารงานบุคคล : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

นางฐิดาภรณ์ ชยโกมินทร์

นางฐิดาภรณ์ ชายโกมินทร์
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางอุราภรณ์ พรหมรัตน์

นางอุราภรณ์ พรหมรัตน์
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

นางเสี่ยม วงศ์สง่า

นางเสงี่ยม วงศ์สง่า
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

นางสาวเพชรลดา  ศรีน้อย

นางสาวเพชรดา ศรีน้อย
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการ
กรรมการ

นางสุมาศ ดอนเมาไพร

นางสุมาศ ดอนเมาไพร
ตำแหน่ง : ครู
กรรมการ

นางสาวจริยาพร  พรมสิงห์

นางสาวจริยาพร พรมสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
กรรมการและเลขานุการ