บุคลากรสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่4 -6

นางสาวนุษรา แก้วใสย์
 นางอุราภรณ์ พรหมรัตน์
นายณภูผา โพธิมา
นางกาญจนา จันทร์เทียน
นางสาวจริยาพร พรมสิงห์