บุคลากรสายชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 -3

นางฐิดาภรณ์-ชยโกมินทร์
นางเสงี่ยม-วงศ์สง่า
นางสุมาศ ดอนเมาไพร
นายบรรยง ลิละคร
นางราตรี อภิญญามนตรี
นางสาวรัชมาภรณ์ พรหมรัตน์