Category: ผลงานครู

ผลงานครู

รายการรอบรั้วโรงเรียนจิตศึกษาทักษะอาชีพ

                    กิจกรรมทักษะอาชีพ ผักสวนครัว,เลี้ยงกบ, เลี้ยงไก่, เลี้ยงปลา และเพาะเห็ดนางฟ้า แต่ละชั้นเรียนได้ถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางรายการ และออกรายการรอบรั้วโรงเรียนในวันพุธ ที่ 28 มกราคม 58 เวลา 16.00 น. รายการรอบรั้วโรงเรียน ออกอากาศทุกวันพุธ, ศุกร์ และ อาทิตย์ ทางช่อง NBT – ออกอากาศเฉพาะภาคอีสานตอนบน...