Monthly Archive: February 2016

การเรียนรู้เชิงเกษตร

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้เชิงเกษตร โดยทางโรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูกผัก การดูแลรักษาตลอดถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ More : คลิก ติดตามรูปภาพเพิ่มเติม

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ผอ.พัฒนา ยอดสะอึ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอง.ผอ.สายสุดา พรมลา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสรุปกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 โดยจัดกระบวนการในรูปแบบฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1....